Onderwijshuisvesting Algemeen  
   
De gemeenten hebben de zorg voor onderwijshuisvesting voor het primair (BO, sbo en (V)SO) en voortgezet onderwijs. Deze taak is in de verschillende wetten neergelegd. De gemeenten hebben deze taak volgens wettelijke plicht neergelegd in een verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. In de verordening en de daarbijbehorende bijlagen is de procedure weergegeven hoe de schoolbesturen in aanmerking kunnen komen voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs. In de verordening staan ook de criteria waaraan voldaan moet worden. (zie verder 'verordening voorzieningen huisvesting' en 'beoordeling / uitvoering aanvragen voorzieningen huisvesting onderwijs')

Maar het kan ook anders geregeld worden. Bijvoorbeeld door het in samenspraak met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen. De ervaring leert dat deze werkwijze het draagvlak vergroot en in het IHP gemakkelijker koppelingen gelegd kunnen worden naar andere beleidsvelden van de gemeente. Dit is van steeds groter belang gezien de ontwikkeling met betrekking tot Brede Scholen, dagarrangementen, Motie Aartsen/Bos etc.

Bij overeenstemming over het IHP kan zelfs overeengekomen worden de gehele aanvraagprocedure volgens de verordening te laten vervallen. De energie die in het IHP gestoken is, wordt zo terugverdiend. (zie verdere 'Integraal Huisvestingsplan (IHP)')

De gemeente kan er ook voor kiezen de zorgtaak (gedeeltelijk) door te decentraliseren aan de schoolbesturen. De gemeente draagt dan middelen over aan de schoolbesturen die vervolgens kunnen inzetten voor de huisvestingsvoorzieningen. (zie verder 'Doordecentralisatie' en 'Fictief Onderwijshuisvestingsbudget')

Nog een stap verder is om gezamenlijk met de schoolbesturen een stichting te vormen en deze stichting de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting te geven.