Integraal Huisvestingsplan (IHP)  
   
Bij de beoordeling van de aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs conform de verordening moeten bredere verbanden gelegd worden. Kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van leegstand van andere scholen? Kunnen verschillende voorzieningen gecombineerd worden zodat het resultaat voor schoolbestuur en gemeente vergroot kan worden?

Een goed instrument om de te treffen voorzieningen in kaart te brengen is het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Daarin kunnen niet alleen verbindingen worden gelegd met andere scholen, maar ook met voorzieningen waarvoor de gemeente ook een zorgtaak heeft of faciliterend wil optreden. (zie verder 'Beheer en exploitatie Brede Scholen / MFA's')

Zeker gezien de behoefte aan brede scholen, of dit nu geïnitieerd wordt vanuit een samenwerkingsgedachte tussen verschillende partijen of dat het realiseren van een multifunctionele accommodatie op zich voordelen kan bieden, is een IHP een welhaast onmisbaar middel.

De werkwijze van Rob Hoogervorst Advies kenmerkt zich door het helder in beeld brengen in overzichten per wijk, schoolsoort, voorziening of hoe de opdrachtgever dat ook wenst. Uiteraard kunnen verschillende alternatieven naast elkaar gezet worden, zodat een verantwoorde keuze gemaakt kan worden.

De overzichten zijn voorzien van koppelingen zodat deze ook op eenvoudige wijze gebruikt kunnen worden voor vervolg IHP's. De te treffen voorzieningen worden direct voorzien van de investeringskosten en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. Zo zijn ook de financiële gevolgen meteen af te leiden. Deze worden afgezet tegen de beschikbare middelen. Als u dit wenst kan ook het fictieve onderwijshuisvestingsbudget (zie betreffende paragraaf) daarbij betrokken worden.

Vanuit het meerjarenperspectief dat uit het IHP volgt, kan jaarlijks het Programma worden opgesteld. Bij overeenstemming met de schoolbesturen over het IHP kan de aanvraagprocedure zelfs achterwege blijven.

Al met al een werkwijze die u nu en in de toekomst veel tijd kunt besparen.