Fictief onderwijshuisvestingsbudget
 
   
In de Algemene Uitkering (AU) wordt op basis van de zogeheten maatstaven een vergoeding verstrekt voor onderwijshuisvesting. Juist vanwege dat het onderwijshuisvestingsbudget onderdeel uit maakt van de AU heeft de gemeente de vrijheid deze eigen middelen naar eigen inzicht in te zetten. De mate van inzet van middelen wordt in eerste instantie niet bepaald door de hoogte van dit budget in de AU, maar door de zorgplicht en de behoefte van de scholen, zoals de gemeente dat in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs heeft bepaald. Vandaar dat het budget het fictieve onderwijshuisvestingsbudget wordt genoemd.

Toch kan er bij gemeenten en schoolbesturen de behoefte bestaan dit fictieve budget af te zetten tegen de kosten die voor onderwijshuisvesting gemaakt zijn en nog gemaakt moeten worden. Al was het maar als een referentiekader of om tegenwicht te geven aan opmerkingen dat de gemeente de rijksmiddelen niet volledig voor onderwijshuisvesting gebruikt.

Het Rijk zegt dat een vergelijking met het fictieve budget niet meer goed mogelijk is en gebruikt daarbij het argument dat de maatstaven meer dan alleen het huisvestingsbudget bevat. Op zich klopt het wel dat er in de maatstaven meer taken uitgevoerd moeten worden dan onderwijshuisvesting alleen. Dit betekent niet dat het fictieve onderwijshuisvestingsbudget niet meer te herleiden is.

Vanaf de decentralisatie in 1997 heeft Rob Hoogervorst Advies het fictieve onderwijshuisvestingsbudget gevolgd in de mei- en septembercirculaires van het ministerie van bzk. De aanpassingen van de maatstaven specifiek voor onderwijshuisvesting kunnen met naam en toenaam worden aangegeven. Zo kan exact het fictieve budget voor uw gemeente bepaald worden.

De laatste ontwikkeling is dat in de meicirculaire 2006 voor het uitkeringsjaar 2006 extra middelen beschikbaar komen voor praktijklokalen voor het VSO. Voor 2006 en wellicht ook de jaren daarna zullen ook voor het ZMLK VSO extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd worden.

Heeft u de behoefte aan een vergelijking tussen het fictieve onderwijshuisvestingsbudget en de uitgaven die u voor onderwijshuisvesting doet? Rob Hoogervorst Advies kan een betrouwbare vergelijking voor u opstellen.