Beoordeling/uitvoering aanvragen voorzieningen huisvesting onderwijs  
   
Jaarlijks doen schoolbesturen aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Aan de hand van de criteria van de verordening moeten de aanvragen beoordeeld worden. Dit start met een check op de compleetheid van de aanvragen. Hebben de schoolbesturen alle informatie aangeleverd om de aanvraag op juiste gronden te toetsen. Binnen een vastgestelde termijn krijgen de schoolbesturen de gelegenheid om de ontbrekende informatie alsnog te verstrekken.

De inhoudelijke beoordeling kent in een notendop de volgende stappen:
- is de voorziening een voorziening in de zin van de verordening?
- is de voorziening noodzakelijk volgens de criteria van de verordening?
- past het geheel binnen het beschikbare budget van de gemeente?

Als de vragen met ja beantwoord worden komt de voorziening op het Programma. Zo niet dan wordt de aangevraagde voorziening op het Overzicht geplaatst.

Na goedkeuring van de voorziening moet in overleg worden getreden met het betreffende schoolbestuur in het zogeheten uitvoeringsoverleg. Afhankelijk van de voorziening kunnen verschillende eisen gesteld worden.

De verordening is voor wat betreft deze eisen betrekkelijk summier. Ten behoeve van de duidelijkheid en de eenduidigheid kan ervoor gekozen worden een uitvoeringsprotocol op te stellen. Dit geeft aan zowel de schoolbesturen als de gemeente een goed houvast. Met de leidraad van het uitvoeringsprotocol kunnen problemen gaandeweg het traject worden voorkomen.